This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Strona internetowa wearecreativelabs.com (dalej: „Strona”) jest prowadzona przez Creative Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1, 30-314 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774253, NIP: 6762562484, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: office@wearecreativelabs.com (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe.
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. w celu zamówienia darmowego e-booka zawierającego informacje na temat metodologii Creative Labs i/lub w celu otrzymywania informacji na temat działalności i oferty Administratora) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Creative Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1, 30-314 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774253, NIP: 6762562484, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: office@wearecreativelabs.com.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:
  1. przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych stosownie do odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. przesłania darmowego e-booka zawierającego informacje na temat metodologii Creative Labs (dalej: „E-book”) jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie darmowego E-booka stosownie do odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:
  1. dostawcy usług informatycznych, z których korzysta Administrator (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się wysyłką maili);
  2. podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. przesyłania informacji handlowych, Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu przez osobę, której dane dotyczą lub do czasu podjęcia decyzji o ich usunięciu;
  2. przesłania E-booka Administrator przetwarza przez okres 1 roku;
  3. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 6. Przetwarzając dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które należą do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem.
 9. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie otrzymywanie informacji handlowych lub otrzymanie darmowego E-booka.

Pliki cookies

 1. W ramach działalności Strony wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie za zgodą użytkowników. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Strony, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari.
 5. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
  1. plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Strony (zamknięcie strony),
  2. plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez użytkowników ze Strony.
 6. Administrator stosuje pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
 7. Administrator korzysta z narzędzi informatycznych w postaci Google Analytics.
 8. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 9. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
#stayathome