This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących działalności oraz oferty Creative Labs

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności oraz oferty Creative Labs na podany adres e-mail od Creative Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1, 30-314 Kraków. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) zostałem poinformowany, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Creative Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1, 30-314 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774253, NIP: 6762562484, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: office@wearecreativelabs.com (dalej: „Administrator”)

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu informowania o swojej działalności oraz ofercie (marketing bezpośredni) oraz wysyłki darmowego e-booka zawierającego informacje na temat metodologii Creative Labs, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

  1. dostawcy usług informatycznych (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się wysyłką maili);
  2. podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które należą do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.

4.Czas przechowywania danych

Dane pozyskane w celu informowania o swojej działalności oraz ofercie (marketing bezpośredni) Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

Dane pozyskane w celu przesłania darmowego e-booka zawierającego informacje na temat metodologii Creative Labs Administrator przechowuje przez okres 1 roku.

5.Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne.

W przypadku niepodania danych na potrzeby przetwarzania ich w celu informowania o działalności Administratora oraz jego ofercie nie będą państwo mogli otrzymać w/w informacji

W przypadku niepodania danych na potrzeby przetwarzania ich w celu przesłania darmowego e-booka zawierającego informacje na temat metodologii Creative Labs nie będą państwo mogli otrzymać tego ebooka.

#stayathome